Saturday, April 2, 2016

दरस बिन दूखन लागै नैण (मीराबाई)

दरस बिन दूखन लागै नैण